گزارش کار آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق روابط خاک و گیاه

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... گزارش کار آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه - تحقیق روابط خاک و گیاه

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق روابط خاک و گیاه فراهم بودن مواد غذایی در خاک ها تجزیه‌ی شیمیایی خاک سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاک، اندازه گیری واکنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های کوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یک جا به جایی دیگر نیست. برعکس، تجزیه‌ی شیمیایی خاک، آزمایش خاک روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات درباره‌ی فراهم بودن غذا در خاک، به عنوان مبنای تجویز استفاده از کودهاست. روش آزمایش خاک سالهای سال در کشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به کار گرفته شده است. کارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های کوددهی مزرعه و نیز با شیوه‌ی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیک دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازه‌ی کارایی آزمایش های خاک است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تکیه بر فسفر و پتاسیم،‌ به تفصیل گفت و گو خواهد شد. روش آزمایش خاک از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشکال گوناگون اسیدهای رقیق، نمک ها یا عواملی بهره می گیرد، که ترکیبات پیچیده ایجاد می‌کنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان کاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان که در مورد فسفر، در جدول ۱-۱۳ آمده است. به عنوان راهنما، یک میلی گرم فسفر در ۱۰۰ گرم خاک می تواند برابر حدود ۳۰ کیلوگرم فسفر در هکتار در یک پروفیل با ژرفای ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاک ۵/۱ = ۳ میلیون کیلوگرم خاک در هکتار). کدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یک ماده‌ی غذایی کانی و به وسیله‌ی آزمایش های رشد برای پیش بینی واکنش گیاه در برابر کود ارزیابی شود. در بیشتر موارد، چند روش به یک میزان برای آزمایش ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق روابط آب و خاک و گیاه

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... گزارش کار آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه - تحقیق روابط آب و خاک و گیاه

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق روابط آب و خاک و گیاه مقاله رابطه آب و خاک و گیاه کتاب رابطه آب و خاک و گیاه آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه دانلود کتاب رابطه آب و خاک و گیاه دانلود تحقیق روابط آب و خاک و گیاه روابط آب و خاک و گیاه یک گیاه علفى سریعالرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مىباشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیتهاى گیاهى لازم است: ۱٫ حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنشهاى شیمیائى فراهم مىنماید. ۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مىباشد. ۳٫ موجب تورم سلولهاى گیاهى مىشود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه و شکلگیرى آن مىگردد. ۴. باعث آبگیرى (Hydration)، خنثىسازى (Neutralization)، بار الکتریکى روى مولکولهاى کلوئیدى مىشود. در مورد آنزیمها، آبگیرى موجب حفظ ساختمان آنزیم و تسهیل فعالیتهاى کاتالیزورى آن مىگردد. ۵٫ ماده خام فتوسنتزى فرآیندهاى هیدرولتیکى و سایر واکنشهاى گیاهى را تشکیل دهد. ۶. تبخیر آب تعرق موجب خنک شدن گیاه مىگردد. در شرایط مزرعه، ریشهها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مىکنند، درحالىکه ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشک رشد مىنمایند. این امر موجب جریان مستمر آب از طریق خاک به داخل گیاه و به اتمسفر مىگردد که در جهت کاهش انرژى پتانسیل صورت مىگیرد. مقدار آبى که روزانه از این طریق جریان مىیابد حدود ۱ تا ۱۰ برابر مقدارى است که بافت گیاهى در خود نگه داشته و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آبى است که براى توسعهٔ سلولهاى جدید مصرف مىشود و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مىرسد. بنابراین در اولین مرحله، آب از طریق خاک به برگ حرکت مىکند تا مقدار آبى که از طریق تعرق از دست رفته را جبران نماید. بهخاطر تقاضاى شدید و همچنین بهعلت اهمیت آب، گیاه به یک منبع آب مستمر ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات