روابط آب و خاک و گیاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق روابط آب و خاک و گیاه

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... روابط آب و خاک و گیاه - تحقیق روابط آب و خاک و گیاه

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق روابط آب و خاک و گیاه مقاله رابطه آب و خاک و گیاه کتاب رابطه آب و خاک و گیاه آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه دانلود کتاب رابطه آب و خاک و گیاه دانلود تحقیق روابط آب و خاک و گیاه روابط آب و خاک و گیاه یک گیاه علفى سریعالرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مىباشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیتهاى گیاهى لازم است: ۱٫ حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنشهاى شیمیائى فراهم مىنماید. ۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مىباشد. ۳٫ موجب تورم سلولهاى گیاهى مىشود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه و شکلگیرى آن مىگردد. ۴. باعث آبگیرى (Hydration)، خنثىسازى (Neutralization)، بار الکتریکى روى مولکولهاى کلوئیدى مىشود. در مورد آنزیمها، آبگیرى موجب حفظ ساختمان آنزیم و تسهیل فعالیتهاى کاتالیزورى آن مىگردد. ۵٫ ماده خام فتوسنتزى فرآیندهاى هیدرولتیکى و سایر واکنشهاى گیاهى را تشکیل دهد. ۶. تبخیر آب تعرق موجب خنک شدن گیاه مىگردد. در شرایط مزرعه، ریشهها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مىکنند، درحالىکه ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشک رشد مىنمایند. این امر موجب جریان مستمر آب از طریق خاک به داخل گیاه و به اتمسفر مىگردد که در جهت کاهش انرژى پتانسیل صورت مىگیرد. مقدار آبى که روزانه از این طریق جریان مىیابد حدود ۱ تا ۱۰ برابر مقدارى است که بافت گیاهى در خود نگه داشته و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آبى است که براى توسعهٔ سلولهاى جدید مصرف مىشود و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مىرسد. بنابراین در اولین مرحله، آب از طریق خاک به برگ حرکت مىکند تا مقدار آبى که از طریق تعرق از دست رفته را جبران نماید. بهخاطر تقاضاى شدید و همچنین بهعلت اهمیت آب، گیاه به یک منبع آب مستمر ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... روابط آب و خاک و گیاه - پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه قسمتی از متن: در شرایط مزرعه، ریشه‌ها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مى‌کنند، درحالى‌که ساقه و برگ‌ها در محیط نسبتاً خشک رشد مى‌نمایند. این امر موجب جریان مستمر آب از طریق خاک به داخل گیاه و به اتمسفر مى‌گردد که در جهت کاهش انرژى پتانسیل صورت مى‌گیرد. مقدار آبى که روزانه از این طریق جریان مى‌یابد حدود ۱ تا ۱۰ برابر مقدارى است که بافت گیاهى در خود نگه داشته و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آبى است که براى توسعهٔ سلول‌هاى جدید مصرف مى‌شود و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مى‌رسد. بنابراین در اولین مرحله، آب از طریق خاک به برگ حرکت مى‌کند تا مقدار آبى که از طریق تعرق از دست رفته را جبران نماید.  فهرست مطالب: پتانسیل آب آب قابل استفاده خاک  جذب و حرکت آب  تبخیر و تعرق (Evapotransopiration) عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق  عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق  تبخیر و تعرق بالقوه (Potential evapotranspiration)

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات