بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

خلاصه ای از توضیحات
بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دانلود مقاله پروژه تحقیق پایان نامه خلاصه پژوهش پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی اداره هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو که روش های ناپاراستریک است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات کسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دیده نشد.   فهرست مطالب : خلاصه پژوهش فصل اول : پرسش پژوهش فرضیه پژوهش اهداف پژوهش متغیر پژوهش تعریف نظری متغیرهای پژوهشی هدف پژوهش اهمیت موضوع پژوهش فـصل دوم : پیشـینه نظریه پردازان دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات) ۱-ارزیابی و ابراز هیجان ۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران ۳-بهره برداری از هیجان دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی) مدل هوش هیجانی بار- آن یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن پیشینه کودک خیابانی و کار عوامل بروز پدیده کودک خیابانی نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان فصل سوم: طرح پژوهش جامعه آماری نمونه وروش نمونه گیری ابزار پژوهش روش اجرا روش نمره گذاری روش تجزیه وتحلیل فصل چهارم: فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری پیشنهادات برای تحقیقات آتی محدودیت های پژوهش منابع

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

خلاصه ای از توضیحات
بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی مقاله پایان نامه پروژه تحقیق چکیده تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش مشتمل بر ۱۵۳ دانش آموز پایه سوم مقطع راهنمایی (۷۳ پسر، ۸۰ دختر) بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه بهرهیجانی بارون (EQ-i) بود. نتایج تحلیل نشان داد که همبستگی معناداری میان هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (r=0/37). تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه های هوش هیجانی، انعطاف پذیری، استقلال و همدلی نقش معناداری در پیش بینی تحصیلی دارند. این مرلفه ها ۱۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. مقدمه آموزش دانش آموزان به هدف پیشرفت آنها در زمینه های تحصیلی شکل می گیرد. مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پیچیده ای است؛ چرا که در این بین صحبت از یک رویکرد چندبعدی به میان می آید که به شکل ظریفی به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموز مربوط می شود. محققان زیادی تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی را بر پیشرفت تحصیلی سنجیده و مورد ارزیابی و سنجش قرار داده اند. با این حال، به مرور زمان مشخص می شود که هرچند توانایی های ذهنی و شناختی دانش آموزان تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تاحدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند، اما تنها کلید پیش بینی مؤفقیت تحصیلی نیستند. به همین دلیل محققان در سال های اخیر متوجه یکسری از عوامل غیرشناختی شده اند که می توانند در پیشرفت تحصیلی و بطورکلی موفقیت موثر باشند. (گلمن، ۱۹۹۵ و باراون، ۱۹۹۷) این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات