پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیّات تحقیق
مقدمه 
بیان مساله
سئوال پژوهش
هدف های تحقیق 
فرضیه های تحقیق 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
انگیزش
بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
الگوی روابط انسانی
الگوهای سنتی
الگوی منابع انسانی
ویژگی های موقعیت کاری
ویژگی های فردی انگیزش
متغیرهای مؤثر در انگیزش 
ویژگی های فردی
ویژگی های شغل
الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت
متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
نظریه دو عاملی انگیزش 
نظریه دو عاملی انگیزش 
۱- ویژگی های موقعیت کاری
اصلاح رفتار
محیط محاور کاری
فرهنگ سازمانی 
برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
دستورهایی برای اصلاح رفتار 
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
حجم گروه 
انگیزه های فیزیولوژیایی
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
موقعیت 
روابط ایستا و پایدار 
انگیزه های گرسنگی، تشنگی و خواب
انگیزه جنسی
انگیزه امنیت و احتراز از درد
انگیزه تحریک و فعالیت
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
انگیزه های اجتماعی (نیروهای اجتماعی در انگیزش)
مراحل انگیزشی
گزینندگی انگیزشی
فعالیت و برانگیختگی
انگیزش و رفتار
انگیزه های ناخودآگاه
الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش نمونه گیری
فصل سوم: تعیین روش تحقیق  
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
بحث و نتیجه گیری  
پیشنهادات  
محدویت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 5,500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات