پاورپوینت گیاه صنعتی کنجد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت گیاه صنعتی کنجد

پاورپوینت گیاه صنعتی کنجد
مقدمه:
کنجد یکی از دانه های روغنی وخوراکی مهم در کشاورزی سنتی نواحی گرم به شمار میرودوظاهرا قدیمی ترین دانه روغنی در جهان میباشد.سابقه کشت وپراکندگی گونه های مختلف کنجددر آفریقا،ایران افغانستان،هندوستان واسترالیا آنقدر زیاد است که دررابطه بامحل دقیق اهلی شدن آن اتفاق نظر نیست.مقدار تولید کنجد در جهان طی سالهای اخیرحدود 3میلیون تن براورد شده است.
کشورهای هند، چین، سودان،میانمارمهمترین تولید کنند گان کنجد به شمار میروند.سابقه کشت کنجد در بین النهرین،پاکستان وایران به بیش از 4000سال پیش میرسد.کنجد درایران در استانهای خوزستان،بلوچستان،اصفهان وفارس کاشته میشود.براساس گزارش فائودرسال 2000سطح زیر کشت کنجد در ایران حدود 9000هکتار با عملکرد690کیلوگرم در هکتار بوده است.

خصوصیات گیاهی:
کنجد با نام علمی سساموم ایندیکوم sesamum indicum گیاهی است یک ساله از تیره کنجدpedaliaceaeالبته انواعی از آن نیزچند ساله است.طول دوره رشد کنجد3-6ماه متغیر بوده ریشه های قوی وگسترده دارد که در خاکهای نفوذ پذیر-گرم ومطلوب تاعمق 2متری نفوذ میکند.ارتفاع بوته از60-150سانت متغیر است.گلهای زنگوله مانند کنجدبه طول 3-4سانت در زاویه داخلی برگها به ظهور میرسد.گلهامعمولا خودگشن میباشندومیزان دگرگشنی بستگی به فعالیت حشرات داردوبه
ندرتا از10درصدتجاوزمیکند.میوه کنجد به صورت کپسولی کرک دارودارای یک شیار طولی روی کپسول میباشد.طول کپسول از5/2-8سانت است. هر کپسول هنگامی که کاملا رسیده است به رنگ قهوه ای یا ارغوانی میباشد ووزن دانه کنجد2-5گرم میباشد.

مراحل نمو:
مراحل نموکنجد شامل سبز شدن-تشکیل برگها-شروع تشکیل جوانه گل-شروع گلدهی-شروع نیام بندی-گلدهی کامل-شروع رسیدگی فیزیولوژیک ورسیدگی فیزیو لوژیک کامل است.

سازگاری
کنجد محصول نواحی گرم است ودرفاصله عرض جغرافیایی 35درجه جنوبی تا 40درجه شمالی وغالبا تاارتفاع حدود1700متراز سطح دریا(بسته به رقم )کاشته میشود. دمای مناسب برای کاشت کنجد25-27درجه است.کنجد گیاهی روز کوتاه وارقام حساس به طول روزآن طی حدود 42-45-روز10ساعت به مرحله گل دهی میرسند.کنجد خاکهای لومی ،لومی شنی ،لومی سیلتی را بهتر ترجیح میدهدولی بااین وجود خاکهای نیمه سنگین وفقیر راهم تحمل میکند.کنجداز گیاهان حساس به شوری خاک وحساس به بر میباشد.این گیاه به باد نیز حساس میباشددر نقاط باد خیز موجب خوابیدگی محصول میشودوریزش دانه های ان افزایش میابد.

فهرست:
مقدمه
خصوصیات گیاهی
مراحل نمو
سازگاری
ارقام کنجد
روش کاشت کنجد
کاشت
ضد عفونی بذور
تناوب زراعی
کودهای شیمیایی مورد استفاده
علفهای هرز
آفات
بیماریها
برداشت
موارد استفاده از کنجد
پیام ترویجی ومنابع


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات