دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)
در این تحقیق سعی بر این است که دسته بندی جدیدی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM[1] ) ارائه شود. در این راستا ابتدا، مباحث مقیاس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقیاس کردن، ارزیابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بیان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پایه این مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، دسته بندی ذکر شده در کتاب «تصمیم گیری های چند معیاره» تالیف دکتر اصغرپور مرور می شود که بر اساس این چشم انداز تکنیک های MADM کلاسیک به دو دسته عمده تقسیم می شوند: جبرانی و غیرجبرانی.

با توجه به اینکه در این روشها، مقادیر ماتریس تصمیم گیری اعداد قطعی (غیر فازی) هستند، مجموعه این روشها، «تکنیک های MADM کلاسیک» خوانده می شود.

پس از بررسی تکنیک های MADM کلاسیک، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است.

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است، این تکنیک ها بررسی و در نهایت، 7 نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.

کلید واژه ها: تصمیم گیری های چند معیاره، MADM، دسته بندی تکنیکهای MADM.

فهرست مطالب:
مقدمه. 1

فصل اول. 4

مقیاس دو قطبی فاصله ای- 5

بی مقیاس کردن- 5

بی مقیاس کردن با استفاده از نرم6

بی مقیاس کردن خطی- 6

بی مقیاس کردن فازی- 7

ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها7

تکنیک آنتروپی- 7

روش LINMAP- 8

روش کمترین مجذورات وزین شده8

تکنیک بردار ویژه10

MADM فازی- 11

تعریف زیرمجموعه فازی- 11

روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)19

رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی- 19

روش باآس-کواکرناآک– 19

روش بالدوین- 21

رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ– 24

رتبه بندی توسط مقاطع – 24

روش آدامو- 25

روش باکلی- 25

روش مابوچی- 25

رتبه بندی فازی با روش لفظی- 28

فصل دوم29

تکنیک های MADM کلاسیک– 30

مدل های غیر جبرانی- 30

روش تسلط- 32

روش ماکسی مین- 32

روش ماکسی ماکس– 32

روش رضایت بخش شمول- 33

روش رضایت بخش خاص— 34

روش لکسیکوگراف– 34

روش نیمه لکسیکوگراف– 35

روش حذف– 35

روش پرموتاسیون- 36

روش رتبه ای از پرموتاسیون- 37

مدل های جبرانی- 38

زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی- 38

روش مجموع ساده وزین (SAW)38

روش مجموع وزین و رده بندی شده39

روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل- 40

زیرگروه سازشی- 43

روش LINMAP- 43

روش TOPSIS- 46

روش MRS- 49

روشMDS- 51

زیرگروه هماهنگ– 53

روش ELECTRE- 54

روش تخصیص خطی- 56

روش AHP- 58

AHP گروهی- 60

ساختار غیر رده ای و توام با بازخور- 60

فصل سوم64

تکنیک های جدید MADM– 65

روش های فازی با مجموع وزین- 65

روش باآس– 66

روش کواکرناآک– 67

روش دوبوس– 68

روش چنگ– 70

روش بونیسون- 71

استفاده از AHP به صورت فازی- 72

روش باکلی- 73

TOPSIS فازی- 77

ELECTRE GD- 79

ELECTRE TRI83

FMADM برای GDM– 87

TOPSIS برای GDM– 95

GRA (Grey Relational Analysis)- 97

AIRM– 99

رویکرد ER (Evidential Reasoning)100

DS-AHP- 111

MP-MADM– 112

فصل چهارم116

دسته بندی تکنیک های MADM– 117

دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM– 118

دسته بندی براساس نوع کاربرد روش– 121

دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن- 123

دسته بندی براساس تعداد DM– 125

دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات- 128

دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی- 129

دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری- 131

منابع 133


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات