مقاله بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو

مقاله بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو
چکیده:
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوع شرایط و کیفیت قصاص عضو سعی بر این است که در فصل اول به بیان کلیات و سیر لغوی کلمه قصاص و شرایط تحقق آن بپردازیم و به آن اشاره ای داشته باشیم و درفصل های بعد به موضوعاتی همچون پیوند عضو پس از قصاص و مسائا مرتبطی با آن اشاره ای داشته باشیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
روش تحقیق۳
فصل اول:
کلیات
مبحث اول :تعاریف۵
گفتار اول : واژه شناسی۵
گفتار دوم : ماهیت۶
بند اول :حق و حکم۶
بند دوم :حق الله و حق الناس۱۰
گفتار سوم : سابقه تاریخی۱۴
بند اول :دوران قدیم۱۴
بند دوم :ادیان قبل از اسلام۱۵
بند سوم :اسلام۱۸
بند چهارم :نظام حقوقی ایران۲۰
مبحث دوم:تعاریف قصاص عضو و شرایط تحقق آن۲۲
گفتار اول :شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو۲۲
گفتار دوم :شرایط اختصاصی قصاص عضو۲۳
گفتار سوم:کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء. ۲۴
بند اول :عفو از قصاص۲۵
گفتار چهارم :شرایط و کیفیت قصاص عضو در قانون ایران۲۵
فصل دوم:
سقوط قصاص عضو و پیوند عضو پس از قصاص
مبحث اول :علل مشترک سقوط قصاص عضو۳۱
گفتار اول:عفو مجنی علیه۳۱
بند اول : واژه شناسی۳۱
بند دوم: ماهیت حقوقی۳۲
بند سوم: ادله مشروعیت۳۳
گفتار دوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص۳۴
بند اول : واژه شناسی۳۴
بند دوم : ماهیت حقوقی ۳۶
بند سوم: ادله مشروعیت۳۶
گفتار سوم :حق قصاص عضو۳۹
بند اول : عفو مطلق۳۹
بند دوم: عفو  معلق۴۰
بند سوم :عفو مشروط۴۰
گفتار چهارم :دارا بودن حق قصاص۴۴
گفتار پنجم :صاحب حق عفو در قصاص عضو۴۹
مبحث دوم :پیوند عضو پس از قصاص۴۹
گفتار اول:بیان نظرات فقها و کتاب های آنها۴۹
گفتار دوم :پیوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحکم قصاص دارد۵۹
نتیجه گیری۶۵
منابع و مآخذ۶۶


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات