دانلود پرسشنامه توانمندسازی معلمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  دانلود پرسشنامه توانمندسازی معلمان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی معلمان


دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی معلمان این پرسشنامه به صورت PDF و پرسشنامه دارای ۲ صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود پرسشنامه توانمندسازی معلمان

پرسشنامه توانمندسازی معلمان
چکیده:
در این پژوهش ، نگرش معلمان مقطع ابتدایی به فرهنگ سازمانی مدرسه و رابطه ی آن با میزان توانمندی آنها  همچنین نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در توانمندی معلمان مورد مطالعه قرار گرفته است . تحقیق حاضر توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه ی ۴ (دخترانه و پسرانه ) مشهد در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ می باشد.نمونه  با حجم ۱۴۴ نفر از جامعه انتخاب شده است . جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه توانمندسازی استفاده شده است . پایایی پرسشنامه توانمند سازی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با ۹۰/۰ و ارزش پایایی پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی به شیوه ی همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با ۸۹/۰ مشاهده گردیده است.

تحلیل داده ها بیانگر آن است که :
۱- درباره ی پیش بینی توانمندی معلمان از طریق مؤلفه های فرهنگ سازمانی می توان چنین نتیجه گرفت که ضریب تأثیر مؤلفه خطر پذیری با اطمینان ۹۵/۰ می تواند تغییرات مربوط به توانمندی را پیش بینی نموده و در دیگر مؤلفه ها ی فرهنگ سازمانی ضریب تأثیر معنی داری مشاهده نگردیده است .
۲- بررسی وضعیت توانمندی معلمان در مدارس مورد پژوهش نشان داد که با اطمینان ۹۹/۰ ، فاصله نمره توانمندی های معلمان مورد بررسی از متوسط بیشتر است .
۳- بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و توانمندی های معلمان ، رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.
۴- بین نمره ی توانمندی معلمان و جنسیت آنان ، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات: ۲
منبع: دارد
تبلیغات